امیرالمومنین امام علی(درود خدا بر او)، در نصیحتی ماندگار فرمودند: 


با سكوت بسیار، وقار انسان بیشتر شود،

و با انصاف بودن، دوستان را فراوان كند،

و با بخشش، قدر و منزلت انسان بالا رود،

بافروتنی، نعمت كامل شود،

با پرداخت هزینه‌‏ها، بزرگی و سروری ثابت گردد،

 و روش عادلانه، مخالفان را درهم شكند،

و باشكیبایی در برابر بی‏‌خرد، یاران انسان زیاد گردند.